Disclaimer

Algemeen

B-Hunted ingeschreven in het handelsregister met nummer 69786275, hierna te noemen “B-Hunted”, verleent u hierbij toegang tot www.b-hunted.nl (“de website”). Op de toegang tot en het gebruik van de website zijn naast de gebruikelijke wetgeving de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Informatie

De website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. B-Hunted besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. De verstrekte informatie op de website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat B-Hunted vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. B-Hunted kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder uitdrukkelijke toestemming zal er geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers worden gegeven. Onze recruiters zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende met betrekking tot de informatie op deze website zijn eigendom van B-Hunted. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht, worden gewijzigd, mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen evenmin worden opgenomen in andere werken, publicaties of website, behalve wanneer B-Hunted daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Aansprakelijkheid

B-Hunted aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van de website.